Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Wojewódzkiego Klubu Jeździeckiego
Sobota, 31 Lipiec 2021

Zarząd Wojewódzkiego Klubu Jeździeckiego w Lublinie uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu postanowił zwołać w dniu 06 września br. (poniedziałek) Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów WKJ  o godzinie 17.45 w I-szym terminie i o godzinie 18.00 w II-gim terminie.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Pływalni AQUA Lublin (parter) przy Al. Zygmuntowskich 4. W załączeniu przesyłamy projekt porządku i regulaminu obrad oraz projekt regulaminu wyborów.

W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym Delegaci w ilości ustalonej wg. klucza wyborczego podanego przez  Zarząd WKJ :

Liczba Delegatów

na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WKJ Lublin w dniu 06 września 2021 roku.

Lp.

Sekcja Jeździecka

Ilość  mandatów

1.

Sekcja Jeździecka  „Akademia latających Pingwinów”

Uniszowice

1

2.

Sekcja Jeździecka  „Aleksander” „

Elizówka

1

3.

Sekcja Jeździecka  „Baskil FaMaGusta”

Ostrów Kolonia

1

4.

Sekcja Jeździecka  „Bonanza”

Kalinówka

1

5.

Sekcja Jeździecka  „Debry”

Lipina Nowa

1

6.

Sekcja Jeździecka  „Fidelius”

Pólko

1

7.

Sekcja Jeździecka  „For Pleasure”

Janów Podlaski

1

8.

Sekcja Jeździecka  „Gershwin”

Chodel

1

9.

Sekcja Jeździecka  „Gros”

Lublin

1

10.

Sekcja Jeździecka  „Jaśko”

Kopina

1

11.

Sekcja Jeździecka  „Caballo”

Krzyszkowice

1

12.

Sekcja Jeździecka  „Cadence”

Bogucin

1

13.

Sekcja Jeździecka  „Karino”

Janów Lubelski

1

14.

Sekcja Jeździecka  „Karo”

Motycz

1

15.

Sekcja Jeździecka  „Koniec Burzy”

Rzeczyca

1

16.

Sekcja Jeździecka  „Krupiec”

Krupiec

1

17.

Sekcja Jeździecka  „Mustang Rakowiska”

Biała Podlaska

1

18.

Sekcja Jeździecka  „Pijany Oxer””

Dębina

1

19.

Sekcja Jeździecka  „Piker”

Stoczek Kolonia

1

20.

Sekcja Jeździecka  „Polesie Kock”

Poizdów

1

21.

Sekcja Jeździecka  „Poniatowa”

Kraczewice Rządowe

1

22.

Sekcja Jeździecka  „Stajnia Dębina”

Lublin

1

23.

Sekcja Jeździecka  „Stajnia Drwal”

Lublin

1

24.

Sekcja Jeździecka  „Stajnia Hakuna Matata”

Wola Przybysławska

1

25.

Sekcja Jeździecka  „Stajnia nad Lutnią”

Zalutyń

1

26.

Sekcja Jeździecka  „Stajnia w Sadzie”

Staw

1

27.

Sekcja Jeździecka  „Strong-Riders”

Skrzynice

1

28.

Sekcja Jeździecka  „Sulowski Tean”

Janówka

1

29.

Sekcja Jeździecka  „Tarka”

Zamość

1

30.

Sekcja Jeździecka  „Tarzymiechy”

Tarzymiechy

1

31.

Sekcja Jeździecka  „Viktoria”

Dąbrowa Bór

1

32.

Sekcja Jeździecka  „Wieża Dominów”

Lublin

1

33.

Sekcja Jeździecka  „Weremczuk”

Nowodwór

1

34.

Sekcja Jeździecka  „Winers”

Dąbrowa Tomaszowska

1

35.

Sekcja Jeździecka  „Zawieprzyce”

Zawieprzyce

1

36.

Sekcja Jeździecka  „ZLC Horse Jumping Team”

Zadębie

1


                  R A Z E M :

36

 

Z głosem doradczym udział biorą członkowie Zarządu WKJ, którzy nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście.  Licząc na niezawodne przybycie, pozostajemy ze sportowym pozdrowieniem.

 

Za Zarząd

PREZES

Wojewódzkiego Klubu Jeździeckiego

Prof. dr hab. Sławomir PIETRZAK

 


 

Porządek  Obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Wojewódzkiego Klubu Jeździeckiego

w dniu 06 września 2021 roku  w  Lublinie

 

1. Otwarcie Zebrania i wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

2. Zatwierdzenie porządku, regulaminu obrad oraz regulaminu wyborów do władz WKJ.

3. Wybory Komisji:  Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.

4. Sprawozdanie komisji Mandatowej.

5. Sprawozdanie z działalności WKJ za lata 2017 – 2021.

6. Dyskusja.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.

9. Wybory do władz WKJ: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i ogłoszenie wyborów.

11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie Uchwały

12. Zakończenie obrad.

 

Niniejszy Porządek Obrad  został uchwalony przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów WKJ w dniu 06.09.2021 roku.


 


 

Regulamin   Obrad

 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Wojewódzkiego Jeździeckiego

w dniu 06 września 2021 roku  w  Lublinie

 

& 1.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Wojewódzkiego Klubu Jeździeckiego obraduje w oparciu o Statut oraz niniejszy Regulamin.

 

& 2.

W Walnym Zebraniu uczestniczą : z głosem stanowiącym – członkowie WKJ Lublin, z głosem doradczym – zaproszeni goście.

 

& 3.

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze otwiera Prezes WKJ. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zebrania w składzie: Przewodniczący i Sekretarz. Po dokonaniu wyborów Prezydium, Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.

 

& 4.

Walne Zebranie wybiera ze swego grona:

1) Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, której zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości zwołania zebrania, listy obecności przedstawicieli i przedłożenie zebranym sprawozdania z wnioskiem co do zdolności podejmowania uchwał. Obliczenia wyników głosowania i wykonanie innych czynności związanych z głosowaniem.

2) Komisję Wyborczą, której zadaniem jest ustalenie listy kandydatów na funkcję Prezesa, do Zarządu WKJ i Komisji Rewizyjnej. 

3) Komisję Uchwał i Wniosków w celu zebrania i przedstawienia zebranym Uchwał i Wniosków zgłoszonych przez delegatów oraz uczestników obrad.

Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i członka. Każda Komisja sporządza protokół ze swej działalności. Protokół podpisany przez przewodniczącego, sekretarza i członka, przewodniczący przekazuje sekretarzowi Walnego Zebrania.

 

& 5.

Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom Walnego Zebrania głosu w kolejności zgłaszania się. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne Zebranie Uchwały, Przewodniczący zarządza głosowanie, przestrzegając aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.

Jeżeli zebrani nie postanowią inaczej, głosowanie odbywa się w sposób jawny.

Za głosy oddane uważa się głosy „za”  lub „przeciw”.

 

& 6.

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania.

 

& 7.

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zebrania ogłasza zamknięcie obrad.

 

& 8.

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów WKJ w dniu 06.09.2021 roku.

 


 

Regulamin   Wyborów

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Wojewódzkiego Klubu Jeździeckiego

w dniu 06 września 2021 roku  w  Lublinie

 

&  1.

Wybory do Władz WKJ odbywają się w głosowaniu tajnym (na wniosek Delegatów może być głosowanie jawne)

 

&  2.

Kandydatów do Władz WKJ przedstawia Komisja Wyborcza, która również przyjmuje zgłoszenia z sali.

 

&  3.

Walne Zebranie wybiera 3 – 5 osobowy skład Zarządu oraz 3 osobowy skład Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie dokonuje wyboru Prezesa. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera: Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

 

&  4.

Członkami Władz WKJ zostają ci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

 

&  5.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 

Niniejszy Regulamin Wyborów został uchwalony przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów WKJ w dniu 06.09.2021 roku.

 
  Lubelski Związek Jeździecki Aleje Zygmuntowskie 5 pok. 30,
  20-101 Lublin
  NIP: 712-215-84-09

  Bartłomiej Kowalski
  pon.-pt. 08:30-11:30
  Telefon: 783 427 007
  Adres e-mail: lzjlublin@wp.pl
  mapa
Wykonanie: SQLSoft - projektowanie stron www
Menu