Statut Lubelskiego Związku Jeździeckiego - do pobraniaSTATUT

 

LUBELSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO W LUBLINIERozdział INAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę : Lubelski Związek Jeździecki w Lublinie zwany dalej LZJ i zrzesza na zasadzie dobrowolności stowarzyszenia kultury fizycznej.

 

§ 2.

Terenem działania Związku jest województwo lubelskie a siedzibą Lublin.

 

§ 3.

LZJ jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4.

LZJ opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.
LZJ może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

§ 5.

1. LZJ jest członkiem Polskiego Związku Jeździeckiego.
2. LZJ może być członkiem innych stowarzyszeń.

 

§ 6.

LZJ posiada odznakę organizacyjną (emblemat), używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IICELE I KIERUNKI DZIAŁANIA§ 7.

Celem LZJ jest popularyzacja i rozwój jeździectwa.

§ 8.

LZJ swoje cele realizuje poprzez :
1. Organizowanie imprez i zawodów sportowych.
2. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami LZJ.
3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków LZJ zawodników, szkoleniow- ców i działaczy niniejszego Statutu oraz wydanych przez PZJ przepisów dotyczących upra- wiania jeździectwa.
4. Inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych celów.

 

 

Rozdział IIICZŁONKOWIE LZJ - PRAWA I OBOWIĄZKI§ 9.

Członkowie LZJ dzielą się na :
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
3. Wspierających.

 

§ 10.

1. Członkami LZJ mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej mające swe siedziby na terenie działania LZJ.
2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są uchwałą Zarządu LZJ na podstawie pisemnego zgłoszenia i po opłaceniu wpisowego.

 

§ 11.

Członkowie honorowi :
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu LZJ osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju jeździectwa.
2. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa w WZD z głosem doradczym.
3. Członkostwa honorowego pozbawia WZD na wniosek Zarządu LZJ.

Członkowie wspierający :
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacją celów statutowych.
2. Osoby prawne działają poprzez pełnomocników.
3. Członkowie wspierający przyjmuje Zarząd po złożeniu deklaracji, opłaceniu wpisowego i składki.

 

§ 12.

Członkowie zwyczajni mają prawo do :
1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w WZD LZJ. 2. Biernego i czynnego prawa wyborczego. 3. Zgłaszania wniosków i postulatów do władz LZJ oraz do oceniania ich działania. 4. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających z przynależności do LZJ.

 

§ 13.

Członkowie LZJ zobowiązani są do :
1. Przestrzegania Statutu, regulaminu i przepisów regulujących uprawianie jeździectwa w Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych zawodników.
3. Udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez LZJ.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich.
5. Podporządkowania się uchwałom władz LZJ.

 

§ 14.

Członkostwo wygasa w przypadku :
1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec LZJ.
2. Wykluczenia na mocy prawomocnej uchwały Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Statutu lub regulaminów, uchwał Władz LZJ oraz innych przepisów obowiązu-jących w działalności sportowej lub działanie na szkodę LZJ.
3. Rozwiązanie stowarzyszenia - sekcji.
4. Skreślenia z listy członków w przypadku niepłacenia składek przez okres 1 roku po uprzed-nim 2 pisemnym upomnieniu.

 

§ 15.

W przypadku naruszania przez Członka LZJ postanowień : Statutu, regulaminów bądź uchwał LZJ i innych aktów normujących działanie Zarządowi LZJ przysługuje prawo do :
1. Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie.
2. Odmówienie pomocy finansowej i poparcia organizacyjnego do czasu usunięcia uchybień.
3. Zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy, zawieszenie polega na okresowych pozbawieniu statutowych uprawnień w szczególności prawa do udziału w zawodach sporto-wych organizowanych przez LZJ.
4. Wykluczenia.

 

§ 16.

Od uchwał Zarządu LZJ o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członka przysługuje prawo odwołania do WZD w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu LZJ.

 

 

Rozdział IVWŁADZE LZJ§ 17.

Władzami LZJ są :
1. Walne Zebranie Delegatów LZJ.
2. Zarząd LZJ.
3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 18.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
2. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. Wyjątek może stanowić urzędujący członek Zarządu.
3. Uchwały Zarządu LZJ zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

 

§ 19.

Zarząd i Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ubyli w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW LZJ§ 20.

1. Najwyższą władzą LZJ jest Walne Zebranie Delegatów (zwane WZD), które może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. WZD jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania w I terminie, w II terminie bez względu na ilość obecnych.
3. Ilość delegatów przypadających poszczególnym członkom jest określana według klucza uchwalonego przez Zarząd LZJ.

 

§ 21.

1. WZD sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd co 2 lata. WZD sprawozdawczo - wyborcze jest zwoływane przez Zarząd co 4 lata.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad WZD powiadamia Delegatów Zarząd LZJ co najmniej 14 dni przed terminem.
3. Nadzwyczajne WZD może być zwołane :

a/ na mocy uchwały Zarządu LZJ,

b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c/ na wniosek co najmniej 1/3 członków LZJ.
4. Nadzwyczajne WZD zwoływane jest przez Zarząd LZJ w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy : 1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz LZJ. 2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalenie kierunków działania LZJ.
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej LZJ.
5. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego LZJ.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania LZJ.
7. Uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej LZJ.
8. Wybór delegatów na Walne Zebranie PZJ.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu LZJ.
10. Podejmowanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz LZJ.

 

§ 23.

W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział :
1. Z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych LZJ.
2. Z głosem doradczym członkowie wspierający lub ich pełnomocnicy, członkowie ustępują-cego Zarządu, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

 

ZARZĄD LZJ.§ 24.

1. Zarząd LZJ składa się z 5 do 13 członków wybranych spośród delegatów i gości zaproszo-nych, którzy są członkami Klubów zrzeszonych w LZJ.
2. WZD dokonuje wyboru Prezesa.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera : Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika.

 

§ 25.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.
3. Zakres działania i tryb pracy Zarządu LZJ określa niniejszy Statut i regulamin uchwalony przez Zarząd LZJ.

 

§ 26.

Do kompetencji Zarządu LZJ należy :
1. Reprezentowanie LZJ na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Realizowanie uchwał WZD.
3. Kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem LZJ.
4. Koordynowanie działalności członków LZJ.
5. Powoływanie i określanie zakresu działania : Wydziałów i Komisji Problemowych.
6. Przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach członkowskich i wykluczanie członków.
7. Rozstrzyganie sporów między członkami LZJ.
8. Nagradzanie i karanie członków LZJ w tym : zawodników, kadrę szkoleniową, sędziów i działaczy.
9. Ustanawianie składek i opłat członkowskich.
10. Rozpatrywanie odwołań członków LZJ od decyzji organów LZJ.
11. Wybór Prezesa LZJ w trakcie kadencji.

 

§ 27.

1. W posiedzeniach Zarządu biorą udział jego członkowie z głosem stanowiącym.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie : Komisji Rewizyjnej, Wydziałów, Komisji i inne osoby zaproszone z głosem doradczym.

 

KOMISJA REWIZYJNA LZJ§ 28.

Komisja Rewizyjna LZJ składa się z 3 - 5 osób w tym : Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem dorad-czym.

 

§ 29.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej LZJ należy :
1. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności LZJ.
2. Przeprowadzenie przynajmniej 1 raz w roku kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej LZJ.
3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień określanie terminu i sposobu usunięcia.
4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności WZD oraz występowanie z wnioskiem o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi LZJ, uchwalenie regulaminu działania Komisji.

 

Rozdział VNAGRODY I KARY§ 30.

1. Zarząd LZJ ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych członków LZJ : zawodników, szkoleniowców, sędziów, działaczy.
2. Zarząd LZJ ma prawo występować do Polskiego Związku Jeździeckiego, władz terenowych i centralnych z wnioskiem o nadanie odznaczeń i wyróżnień dla zawodników, trenerów, sędziów i działaczy LZJ.

 

§ 31.

1. Zarząd LZJ ma prawo nakładania kar na członków LZJ : zawodników, szkoleniowców, sędziów, działaczy.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny PZJ.

 

 

Rozdział VIMAJĄTEK LZJ

 

 

§ 32.

Majątek LZJ stanowią : nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 33.

Na fundusze LZJ składa się :
1. Składki członkowskie.
2. Dotacje.
3. Subwencje.
4. Dochody z działalności gospodarczej.
5. Darowizny, spadki i zapisy.

 

§ 34.

LZJ może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskania funduszy na zabezpieczenie działalności statutowej, jak też w tym celu może tworzyć lub przystępować do spółek z innymi podmiotami gospodarczymi.

 

§ 35.

Dla ważności oświadczenia woli dotyczących praw i zobowiązań majątkowych LZJ wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób : Prezesa i Sekretarza.

 

§ 36.

Do aktu nabycia, pozbycia się lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest prawomoc-na uchwała WZD.

 

§ 37.

Zakres i zasady działalności finansowej LZJ regulują ogólnie obowiązujące przepisy.

 

 

Rozdział VIIZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ LZJ§ 38.

Zmiana Statutu lub rozwiązanie się LZJ może nastąpić na mocy uchwały WZD, podjętej większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej ? ogólnej liczby członków uprawnio-nych do głosowania.

 

§ 39.

Uchwała o zmianie Statutu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 

§ 40.

Uchwała o rozwiązaniu się LZJ winna wyznaczyć likwidatorów, określić sposób likwidacji i cele na jakie przeznaczony zostanie majątek LZJ.

  Lubelski Związek Jeździecki Aleje Zygmuntowskie 5 pok. 30,
  20-101 Lublin
  NIP: 712-215-84-09

  Bartłomiej Kowalski
  pon.-pt. 08:30-11:30
  Telefon: 783 427 007
  Adres e-mail: lzjlublin@wp.pl
  mapa
Wykonanie: SQLSoft - projektowanie stron www
Menu